Skip to main content
Messages to the UNESCO 2003 Convention

Historic Environment Scotland – NGO – Scotland UK

By November 8, 2023December 3rd, 2023No Comments

 

 

While the United Kingdom has not ratified the 2003 Convention, the Convention has nevertheless guided Historic Environment Scotland’s efforts to safeguard ICH in  Scotland. We have drawn on the Convention, the ICH domains, and the best  practice register to inform development of our Policy Statement on ICH, and to  shape resulting activity to support practitioners and tradition bearers. We have been  inspired and encouraged by the case studies and examples offered by countries  across the world, and by the way that communities and practitioners are being  supported to safeguard and share their living culture. We are sure that the  Convention will go from strength to strength, and that it will continue to improve the  place that communities and practitioners have within its workings. We look forward  to seeing this work develop and evolve, and hope in time that Scotland can play a  more active role alongside other nations in safeguarding ICH and sharing best  practice.

Historic Environment Scotland

 

Ged nach eil an Rìoghachd Aonaichte air Coinbheinsean 2003 a dhaingneachadh,  tha an Coinbheinsean air gnìomhan Àrainneachd Eachdraidheil Alba a stiùireadh a  thaobh dualchas cultarach do-bheantainneach (ICH) a dhìon ann an Alba. Tha sinn  air tarraing air Coinbheinsean 2003, raointean cultarach do-bheantainneach, agus  an clàr de deagh chleachdaidhean, gus ar Policy Statement on ICH a leasachadh, 

agus gus gnìomhan a chumadh gus taic a thoirt do luchd-cleachdaidh agus  giùladairean thraidiseanan. Tha sinn air a bhith air ar brosnachadh le na  sgrùdaidhean cùise agus na h-eisimpleirean a tha dùthchannan air feadh an t saoghail a thabhainn, agus leis an dòigh anns a bheil coimhearsnachdan agus  luchd-cleachdaidh a’ faighinn taic gus an cultar beò a dhìon agus a cho-roinn. Tha  sinn cinnteach gun tèid an Coinbheinsean bho neart gu neart, agus gun lean e air  adhart a’ leasachadh an àite a th’ aig coimhearsnachdan agus luchd-cleachdaidh,  taobh a-staigh a chuid obrach. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn an  obair seo a’ tighinn air adhart, agus tha sinn an dòchas, anns an àm ri teachd, gun  urrainn do dh’Alba pàirt nas gnìomhaiche a ghabhail còmhla ri dùthchannan eile ann  a bhith a’ dìon dualchas cultarach do-bheantainneach agus a’ co-roinn deagh  chleachdadh.

Àrainneachd Eachdraidheil Alba

 

Download PDF: Historic Environment Scotland – NGO – Scotland UK.pdf

/// INFO & CONTACTS